http://ladyincity.ru/blog/?page=post&blog=BWyMjBK9M4&post_id=TORRENT_programma_vospitaniia_i_obucheniia_v_detskom_sadu_2009_vasileva_rsNH

NULL
Share count
NULL
Like count
NULL
Comment count
NULL
Commentsbox count
NULL
Click count
NULL
Total count
Data
url
NULL
normalized_url
http://ladyincity.ru/blog/?page=post&blog=BWyMjBK9M4&post_id=TORRENT_programma_vospitaniia_i_obucheniia_v_detskom_sadu_2009_vasileva_rsNH
share_count
NULL
like_count
NULL
comment_count
NULL
total_count
NULL
commentsbox_count
NULL
comments_fbid
NULL
click_count
NULL